İş Hukuku

Kıdem Tazminatına Dair Hatırlatmalar ve Güncel 2023 yılı Kıdem Tazminat Tavan Tutarı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 27998389-010.06.02-1818123 sayılı Mali ve Sosyal Haklar ile ilgili Genelge uyarınca, 01.01.2023 – 30.06.2023 dönemi için uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 19.982,83 TL olarak belirlenmiştir.

Bilindiği üzere kıdem tazminat tavanı Devlet Memurları Kanunu kapsamında en yüksek devlet memuru için T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi kadardır.

Kıdem Tazminatının Şartları

Kıdem tazminatına hak kazanılması için İş Kanunu kapsamında sayılan belli başlı şartlar ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

-4857 sayılı İş Kanunu kapsamında “işçi” niteliği taşımak.

– Aynı işveren işyeri/işyerlerinde en az 1 yıl süreyle çalışmış bulunmak.

– İş sözleşmesinin, işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedeni dışındaki bir sebepten feshedilmesi.

-İş sözleşmesinin, işçi tarafından sağlık iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya iş yerinde işin durması gibi haklı bir nedenle feshedilmesi.

-Askerlik görevi uyarınca işten ayrılmak.

-Emeklilik hakkı gereğince işten ayrılmak.

-Kanınlar için evlilik sonrasındaki 1 yıl içerisinde işten ayrılmak.

-İşçinin hayatının son bulması.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24 ve 25’inci maddeleri uyarınca hem işveren hem de işçi tarafından, Kanun’da belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun olmayan fiiller nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesi hakkının, tarafın bu fiili öğrendiği günden başlayarak 6 iş günü geçmesi ve her halükârda fiilin gerçekleşmesinden sonra bir yıl sonra kullanılamacağı unutulmamalıdır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır

Kıdem tazminatına esas olan ücret işçinin elde ettiği en son brüt ücrettir. Diğer bir ifade ile işçinin eline geçen ikramiye, giyecek yakıt gibi yardımlar da hesaba dahil edilecektir. Güncel tavan tutarı olan 19.982,83 TL ’nin aşılması durumunda söz konusu aşan miktarda ödemelerin kıdem tazminatı olarak değil ücret niteliği kazanacağı ve gelir vergisi ve sigorta primine tabi olacağı ise unutulmamalıdır.

Kıdem Tazminatında Zaman Aşımı

Öte yandan kıdem tazminatının iş sözleşmesi feshinden başlamak üzere 5 yıllık zaman aşımına bağlı olduğu 4857 sayılı İş Kanunu’nun ek madde 3 uyarınca hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, belirtilen 5 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde iş davası açılmayan kıdem tazminatı alacakları için bir daha dava açılması söz konusu olmayacaktır.