Vergi Hukuku

7338 sayılı Kanun ilgili maddelerinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun inceleme yerine ve inceleme başlama sürecine ilişkin hükümlerindeki değişiklikler hakkında

Vergi İnceleme Süreçlerinde değişiklik

26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Kanun ilgili maddelerinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun inceleme yerine ve inceleme başlama sürecine ilişkin hükümlerinde önemli değişiklikler getirmişti. Söz konusu bu yeni düzenlemeler ise 01.07.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Artık vergi incelemeleri esas itibariyle iş yerinde değil dairelerde gerçekleştirilecek olup, vergi incelemelerinde öteden beri başlangıç işlemi olan inceleme tutanakları da rafa kalkıyor.

Kapsam

7338 sayılı 7338 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ilgili 17’inci ve 18’inci maddelerinde vergi inceleme süreçleri bakımında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 139 ve 140’ıncı maddelerinde değişiklikler yaparak vergi incelemelerinde öteden beri yapılan bazı uygulamaları değiştirmiş ve incelemenin esaslı olarak vergi mükellefinin iş yerinde değil, dairelerde yapacağını hüküm altına almıştır.

İlgili değişikleri düzenleyen hükümlerin yürürlük tarihi 01.07.2022 olarak belirlendiğinden, artık yapılacak vergi incelemeleri bu yeni esaslara uygun olarak yürütülecektir.

İncelemelerin yapılacağı yer

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 139’uncu maddesinde inceleme yapılacak yerin esas itibariyle “incelemeye tabi olanın iş yerinde” yapılacağı hüküm altına alınmışken, 7338 sayılı Kanun ile söz konusu ifade incelemelerin esas itibariyle dairelerde yapılacağı şeklinde değiştirilerek artık incelemelerin esas yerinin daireler olacağını hüküm altına almıştır.

Öte yandan, ilgili hüküm uyarınca incelemenin dairelerde yapılması iş yerlerinde tespit ve çalışmalarda bulunulmasına engel olmayacaktır.

Mükellef veya vergi sorumlusu talep ederse ve iş yerinin müsait olması durumunda incelemenin iş yerinde de yapılabileceği ilgili mevzuat kapsamında ayrıca düzenlenmiştir.

İncelemeye başlama

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 140’ıncı maddesi kapsamında vergi incelemelerinde, incelemeye başlandığı hususunun bir tutanağa bağlanacağı ve bu tutanağın bir örneğinin inceleme yapılana da verileceği hüküm altına alınmaktaydı.  Bu kapsamda uygulamada vergi incelemeleri başlangıç tarihi, “incelemeye başlama tutanağı” nın mükellefçe imzalandığı veya mükellefin imzasının bulunmadığı hallerde ise ilgili tutanağın vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih olarak dikkate alınmaktaydı.

01.07.2022 tarihi ile yürürlük kazanan değişiklikler kapsamında ise artık incelemeye tabi olana vergi incelemesinin konusunu ve incelemeye başlanıldığı hususunun bir yazı ile bildirilmesi yeterli olacaktır.

Bu değişiklik ile vergi incelemelerinde incelemeye başlama tutanağı uygulaması artık tamamen rafa kaldırılmış bulunmaktadır.